ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมโครงการสถานพินิจฯร่วมใจป้องกันน้องวัยใสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โรงเรียนบ้านโคกตูม

  โดย  สพฯ ลพบุรี

   

    เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมโครงการสถานพินิจฯร่วมใจป้องกันน้องวัยใสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ณ โรงเรียนบ้านโคกตูม ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตามแผนงานบูรณาการ ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดลพบุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)