ภาพกิจกรรม

  โครงการสถานพินิจฯร่วมใจป้องกันน้องวัยใสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โรงเรียนโคกลำพานวิทยา

  โดย  สพฯ ลพบุรี

   

    เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินการ จัดกิจกรรมโครงการสถานพินิจฯร่วมใจป้องกันน้องวัยใสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ณ โรงเรียนโคกลำพานวิทยา ตำบลโคกลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ตามแผนงานบูรณาการส่งเสริม การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จังหวัดลพบุรี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)