ภาพกิจกรรม

  เยาวชนต้นกล้าเข้าศึกษาดูงาน

  โดย  สพฯ น่าน

   

    เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. อำเภอเวียงสา/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเวียงสา ได้นำเยาวชนต้นกล้าและคณะจำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ตามโครงการอบรมเยาวชนต้นกล้าต้านยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

No such directory
Line Break (Shift + Enter)