ภาพกิจกรรม

  ผู้อำนวยการร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ประเด็นปัญหาในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์

  โดย  สพฯ น่าน

   

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 นายวสันต์ สุขเกษม ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ได้ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ประเด็นปัญหาในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ ในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination – CERD) ณ โรงแรมเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีนายภูชิชญ์ จารุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคเหนือ เปิดการประชุม และรับฟังประเด็นปัญหาในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ จากนางเอมอร เสียงใหญ่ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายมนตรี ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่พึงจะได้รับ เช่น สิทธิในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล การเข้าถึงการศึกษา การมีสัญชาติ ฯลฯ ด้วยภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบการดำเนินงาน ตามพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ซึ่งหนึ่งในอนุสัญญาฯ

No such directory
Line Break (Shift + Enter)