ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจฯ จังหวัดสระแก้ว

  โดย  สพฯ สระแก้ว

   

    เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 สถานพินิจฯ จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ"โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" นำโดยนายชาย สัมมาพฤกษกิจ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดสระแก้ว ให้ความรู้กับน้องๆ ในกิจกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น กิจกรรมการสร้างจิตสำนึก และวินัยในตนเองผ่านความรู้เรื่องกฎหมายสามัญประจำบ้านและเกมส์ The Choice ทางรอดทางเลือก โดยมีน้องๆจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระแก้วมาร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

6
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)