ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจฯจ.เชียงรายเข้าร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่

  โดย  สพฯ เชียงราย

   

    ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายเรวัตร บุญเรือง ผู้อำนวยการสถานพินิจฯเชียงราย ได้มอบหมายให้นายอัศวรงศ์ เศรษฐวงศ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมใน จ.เชียงราย ณ.โรงเรียนสามัคคี 2

No such directory
Line Break (Shift + Enter)