ภาพข่าว

  โครงการ“เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแก่บุคลากรกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแก่บุคลากรกระทรวงยุติธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” จัดขึ้นโดย สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องมาเผยแพร่ให้แก่บุคลากรในสังกัดและประชาชนทั่วไปได้   โดยสำนักพระราชวัง ประกาศจัดให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมืองซึ่งเป็นที่ปีติยินดีแก่ประชาชนทั่วหล้า ถือเป็นเหตุการณ์สำคัญและศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งที่จะต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ  ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางราชสำนักและพระราชพิธีสำคัญต่างๆ มาร่วมบรรยาย   

ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย         นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (๑) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา         รองอธิบดีฯ (๒)  นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (3) และหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางสังกัดกรมพินิจฯ เข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร  


24
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)