ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการจัดที่พักข้าราชการและเจ้าหน้าที่

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (25กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.00 น. นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดที่พักข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำหรับหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กรุงเทพมหานคร และในเขตพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ครั้งที่1/2562  เพื่อร่วมกันพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการจัดที่พัก พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินค่าบำรุงสวัสดิการอาคารที่พักไปใช้จ่าย โดยมีคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร และผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนภิเษก เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพินิจ 3 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) กรุงเทพมหานคร

9
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)