ภาพกิจกรรม

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าศึกษาดูงาน

  โดย  สพฯ เชียงราย

   

    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 อาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 16 คน เข้าศึกษาดูงาน โดยนายเรวัตร บุญเรือง ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.เชียงราย มอบหมายให้ นายอัศวรงศ์ เศรษฐวงศ์ พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสถานพินิจฯ

No such directory
Line Break (Shift + Enter)