ภาพข่าว

  ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (25กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (1) พร้อมด้วย นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เพื่อพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีเลขานุการกรม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและเสริมสร้างคุณธรรม และหัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลและบำเหน็จความชอบ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพินิจ 4 ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) กรุงเทพมหานคร

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)