ภาพข่าว

  การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และอาชีพเยาวชน (DJOP Center)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

         เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และอาชีพเยาวชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และวางแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และอาชีพเยาวชน (DJOP Center) ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัด จำนวน ๒๑ แห่ง เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งนโยบายของกรมพินิจฯ เกี่ยวกับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และอาชีพเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งรับฟังรายงานผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และอาชีพเด็กและเยาวชน

23
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)