ภาพข่าว

  การประชุมหารือ ทบทวน และปรับปรุงแนวทางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของวัยรุ่นและเยาวชนในการดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

             เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมหารือ ทบทวน และปรับปรุงแนวทางแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของวัยรุ่นและเยาวชนในการดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อตกลงรับรองการใช้แนวทางร่วมกัน นำไปสู่การปฏิบัติและกำกับติดตาม ภายใต้ความร่วมมือโครงการระหว่างประเทศไทยและองค์การยูนิเซฟปี ค.ศ.๑๐๑๗ – ๒๐๒๑ แผนภาพรวมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม และองค์การยูนิเซฟ (แผนงานคุ้มครองเด็กและแผนงานการพัฒนาและมีส่วนร่วมของวัยรุ่น) ในการนี้ นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๗ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)