ภาพข่าว

  การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๒

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

            เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่นจำนวน ๘ ชมรม ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มต้นแบบจำนวน ๒ ชมรม ได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส สำหรับผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลุ่มดีเด่น ได้แก่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๙ จังหวัดสงขลา สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง

15
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)