ภาพข่าว

  การประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่1/2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (4 มีนาคม 2562) เวลา 10.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่1/2562 พร้อมด้วยนายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดี (1) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดี (2) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดี (3) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก”ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้ผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุมพินิจ 1 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

23
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)