ภาพกิจกรรม

  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายเข้าศึกษาดูงาน

  โดย  สพฯ เชียงราย

   

    เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 อาจารย์และนักศึกษา สำนักวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฎเชียงราย เข้าศึกษาดูงาน โดยมีนายเรวัตร บุญเรือง ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จ.เชียงราย ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "กระบวนการทำงานกับเยาวชนที่กระทำความผิดตั้งแต่แรกรับจนถึงพ้นโทษ"

No such directory
Line Break (Shift + Enter)