ภาพข่าว

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (6 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. นางสาวอารีรัตน์ จงกล เลขานุการกรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงาน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 - 8 มีนาคม 2562 โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยกลุ่มงานคลัง สำนักงานเลขานุการกรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินการคลังของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบต่างๆสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการต่อไป ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 4 จำนวนทั้งสิ้น 40 คน ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก นางสาววลัยรัตน์ ศรีเชียงพิมพ์ นิติกรชำนาญการ กองกฎหมาย กรมบัญชีกลาง  และวิทยากรภายในจากกลุ่มงานคลัง กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มงานนิติการและกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมาร่วมถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน


24
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)