ภาพข่าว

  โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรม

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (7 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมและชี้แจงกรอบแนวทางการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 และให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง“ทิศทางและนโยบายกระทรวงยุติธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562” โดยกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้เป็นหลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล กำหนดผลสัมฤทธิ์ยุทธศาสตร์ให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน ปลอดภัย จากยาเสพติด สังคมเชื่อมั่นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และลดการกระทำผิดซ้ำ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมมีความทันสมัยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ประชาชนมีการรับรู้กฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย 

ต่อมาในเวลา10.00-11.00 น.ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง“กลไกการนำยุทธศาสตร์สู่การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกระทรวงยุติธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562” โดยเน้นที่แผนปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ระยะที่ 1 (พ.ศ.2562     -2565) ในฐานะกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรมและงานในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงต่อไป โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ในการนี้ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วย นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดี (1) นางสาวศิริประกาย วรปรีชา   รองอธิบดีฯ (2) นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (3) และหัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสังกัดกรมพินิจฯ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 


41
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)