ภาพกิจกรรม

  ประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ สถานพินิจฯ จ.เชียงราย

  โดย  สพฯ เชียงราย

   

    วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะกรรมการสงเคราะห์ฯสถานพินิจฯ จ.เชียงราย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯจ.เชียงราย ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรมในด้านต่างๆและหารือเกี่ยวกับการจัดหาเงินเข้ากองทุนคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ สำหรับใช้ในการช่วยเหลือ สนับสนุน กิจกรรมต่างๆของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯจ.เชียงราย

No such directory
Line Break (Shift + Enter)