ภาพข่าว

  การประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อพิจารณาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันนี้ (๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๑๓.๓๐ น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เพื่อพิจารณาแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี  นางสาวดวงพร อุกฤษณ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน นางสาวอารีรัตน์ จงกล เลขานุการกรม กรมพินิจฯ นายฉัตธิชัย รอดสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดปราจีนบุรี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมพินิจ ๔ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร12
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)