ภาพกิจกรรม

  กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน เข้าเยี่ยมและให้โอวาท

  โดย  สพฯ ภูเก็ต

   

    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายศุภศักดิ์ นุ่นสังข์ ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต และนายสมพร ชุ่มพงษ์ กรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนฯ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเด็กและเยาวชน พร้อมพูดคุยให้โอวาทแนะแนวทางในการดำเนินชีวิตแก่เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับเด็กและเยาวชน

No such directory
Line Break (Shift + Enter)