ภาพกิจกรรม

  โครงการเสริมสร้างคุณธรรมยุวชนมุสลิม ครั้งที่ 2/2562

  โดย  สพฯ ภูเก็ต

   

    วันที่ 7 มีนาคม 2562 สถานพินิจฯ ภูเก็ต จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมยุวชนมุสลิม ครั้งที่ 2/2562 โดยเชิญนายณัฐพร สามารถ อิหม่ามมัสยิดบ้านบ่อแร่ อบรมขัดเกลาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามแนวทางของศาสนาอิสลามให้เป็นคนดี และพร้อมที่จะกลับเข้าสู่สังคมต่อไป

No such directory
Line Break (Shift + Enter)