ภาพกิจกรรม

  เปิดร้านเยาวชนคนเก่งสานฝันชาชัก

  โดย  สพฯ ภูเก็ต

   

    วันที่ 11 มีนาคม 2562 ท่านเกษมา นิมะพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดร้านเยาวชนคนเก่งสานฝันชาชัก ซึ่งเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพการชงเครื่องดื่ม หลักสูตร 40 ชั่วโมง โดยได้รับการรับรองหลักสูตรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยอำเภอเมืองภูเก็ต ดำเนินการกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกวิชาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กและเยาวชนที่ศาลใช้มาตรการพิเศษ มาตรา 132 วรรคสอง และเพื่อสร้างทางเลือกการประกอบอาชีพที่สุจริตภายหลังได้รับการปล่อยตัว

No such directory
Line Break (Shift + Enter)