ภาพกิจกรรม

  ประชุมจัดทำแผนแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ตามมาตรา86

  โดย  สพฯ นครปฐม

   

    เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 สถานพินิจฯจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการจัดการประชุมตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา มาตรา86 ให้แก่เด็กและเยาวชน 1 ราย ณ สำนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีพนักงานอัยการ พนักงานสอบสวน เครือข่ายมาตรา86 พนักงานคุมประพฤติ นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา เด็กและเยาวชนผู้ต้องการว่ากระทำผิด ผู้ปกครอง และผู้เสียหายเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย

No such directory
Line Break (Shift + Enter)