ภาพข่าว

  การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันนี้ (๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬา โดยมี นายปัญญา จันทร์ละออ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา, นายศิริพงษ์ กาญจนวลัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา, นายฤทธา สังขศิลา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง และนางสาวอารีรัตน์ จงกล เลขานุการกรม ตลอดจนคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการกีฬาสำหรับเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะการกีฬาของเด็กและเยาวชน ผู้รับผิดชอบ และกำหนดประเภทการแข่งขันกีฬาต่างๆ ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


17
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)