ภาพกิจกรรม

  ตรวจค้นจู่โจมสิ่งต้องห้ามในสถานที่ควบคุม

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ปกครองอำเภอเมืองนครนายก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ได้เข้าทำการตรวจค้นจู่โจมห้องควบคุม ตู้เก็บสิ่งของ และอาคารสถานที่ ณ สถานพินิจฯ จังหวัด นครนายก เพื่อตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามในสถานที่ควบคุม และตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่เพื่อหาสารเสพติด ซึ่งผลการ ตรวจค้นไม่ปรากฏว่ามีสิ่งของต้องห้าม และผลการตรวจ ปัสสาวะเจ้าหน้าที่ไม่พบสารเสพติด

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)