ภาพกิจกรรม

  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม

  โดย  สพฯ พัทลุง

   

    เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ นางสาวรวี คูหามุข ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดพัทลุง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ในกิจกรรมสืบสานพิธีกรรมบูชาแม่โพสพ ณ แปลงนาบ้านบ่อโพธิ์ และสวนป่านาโอ่ ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

No such directory
Line Break (Shift + Enter)