ภาพข่าว

  การประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อกำหนดมาตรการการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันนี้ (๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒) พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อกำหนดมาตรการการแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้บริหารในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมด้วย โดยมีภารกิจสำคัญในการกำหนดมาตรการและแนวทางการบูรณาการช่วยเหลือผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัย ทั้งในส่วนของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการส่งเสริมความรู้หรือพัฒนาทักษะด้านอาชีพ การส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคมหรือชุมชน รวมถึงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแก่กลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม ๒ ชั้น  อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคารเอ) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร13
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)