ภาพกิจกรรม

  โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา เข้าศึกษาดูงาน

  โดย  สพฯ เชียงราย

   

    วันที่ 19 มีนาคม 2562 คณะครูและนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น โรงเรียนโป่งแพร่วิทยา สพฐ ต.โป่งแพร่ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จำนวน 44 คน เข้าศึกษาดูงานในสถานพินิจฯจ.เชียงราย โดยมีนายเรวัตร บุญเรือง ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจ.เชียงราย และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในเรื่องบทบาทภารกิจของสถานพินิจฯ

No such directory
Line Break (Shift + Enter)