ภาพกิจกรรม

  ผู้ตรวจราชการกรม เข้าตรวจราชการ สพ.เชียงราย

  โดย  สพฯ เชียงราย

   

    วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรม เข้าตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่1) ณ สถานพินิจฯจ.เชียงราย โดยมีนายเรวัตร บุญเรือง ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจ.เชียงรายและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมรับการตรวจราชการ

No such directory
Line Break (Shift + Enter)