ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 ครั้งที่ 1/2562 โดยมี พลตำรวจตรีโชคชัย เหลืองอ่อน รองผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ,  พันเอกพงษ์ศักดิ์ หมื่นกล้าหาญ รองผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารบก, พลตรีอรรถพร อินทรทัต รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ผู้แทน กอ.รมน., นายมานะชัย บุญเอก ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางดวงพร ปิณจีเสคิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

         ในการนี้ นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม, พลอากาศโทนวรัตน์ มังคลา เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม, พลโทกฤษณะ วโรภาษ เลขานุการฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และนายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ตลอดจน นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรม และกรมพินิจฯ เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (เดิม) ชั้น 2 สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

         โดยที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบ 6 ประเด็น ได้แก่ 1.ผลการดำเนินการตามคำสั่งหน.คสช. ที่ 22/2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และคำสั่งหน.คสช. ที่ 46/2561 มาตรการในการควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการฯ และการจำหน่ายสุรา 2.ผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 การทบทวนและปรับปรุงการกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ (Zonning) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3.ผลการดำเนินการตามคำสั่งหน.คสช. ที่ 30/2559  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา 4.ผลการดำเนินงานจัดทำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) 5.ผลการดำเนินการมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 การดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลกลางของเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และ 6.รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ 3 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานฯ และคณะอนุกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินการฯ พร้อมทั้งเสนอเรื่องเพื่อพิจารณา 2 ประเด็น ได้แก่ 1.การสนับสนุนการขับเคลื่อนมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ และ 2.การสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่มีพฤติการณ์แข่งรถในทาง

12
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)