ภาพกิจกรรม

  กีฬาสีสัมพันธ์บ้านเชียงราย

  โดย  สพฯ เชียงราย

   

    เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดกีฬาสีสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับความผ่อนคลาย ฝึกการวางแผนและรู้จักทำงานเป็นทีม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา โดยในครั้งนี้มีนายเรวัตรบุญเรืองผุ้อำนวยการสถานพินิจฯให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

No such directory
Line Break (Shift + Enter)