ภาพกิจกรรม

  ตรวจค้นจู่โจมสถานพินิจเชียงราย

  โดย  สพฯ เชียงราย

   

    เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 สถานพินิจฯจังหวัดเชียงรายขอความร่วมมือจากกองร้อยอาสาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายดำเนินการเข้าตรวจค้นจู่โจมเพื่อค้นหาสิ่งของผิดระเบียบสถานควบคุม ซึ่งจากการตรวจไม่พบสิ่งของต้องห้ามผิดระเบียบ

No such directory
Line Break (Shift + Enter)