ภาพข่าว

  “128 ปียุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียม”

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ ๑๒๘ ปี ภายใต้ชื่องาน “๑๒๘ ปียุติธรรมก้าวไกล เพื่อสังคมไทยที่เท่าเทียมโดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดประทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในการนี้นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีกรมพินิจฯ (๑) และนางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ (๓) พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพินิจฯ เข้าร่วมงานด้วย

 โดยภายในงานกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้จัดบูธแสดงผลิตภัณฑ์และจำหน่ายสินค้าจากฝีมือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน “DJOP Center” รวมทั้งจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม และจัดแสดงรำชุด อวยพรฟ้อนมาลัยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ทั้งนี้มีข้าราชการและบุคคลผู้สนับสนุนกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้รับเข็มเชิดชูเกียรติเครื่องหมายยุติธรรมธำรง ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน  ราย ประกอบด้วย

๑. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ (๓)

๒. นางสาวกนกวรรณ ตั้งจิตบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี

๓. นางสุภาภรณ์ ชมชัย ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก

๔. นายยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองนรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๕. นายยรรยง ภัทรเลาหะ กรรมการบริหาร บริษัท อุตสาหกรรมท่อน้ำไทย จำกัด และบริษัทในเครือ

๖. นางสาวชลลดา พรหมเดชไพบูลย์ ประธานมูลนิธิชลลดา

๗. MRS.LENE ANDERSEN ผู้อำนวยการประจำประเทศ มูลนิธิไร้ท์ ทู เพลย์ ประเทศไทย

และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่น สังกัดกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2561 จำนวน 2 ราย ประกอบด้วย

๑. นางสาววัชริน แม่นยำ นักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาระบบสุขภาพเด็กและเยาวชน

๒. นายกฤตณ์พัทธ์ หิรัญปุณยโชติ นักวิชาการฝึกอบรมและฝึกวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 ราชบุรี

ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร74
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)