ภาพข่าว

  การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมเป็นประธานคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 ณ โรงแรมดิอิมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีชมรมเข้าร่วมประกวดในกลุ่มดีเด่น จำนวน 7 ชมรม ประกอบด้วย ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 6 นครสวรรค์,  ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 7 เชียงใหม่, สถานพินิจฯ จังหวัดนครสวรรค์, สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์, สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงใหม่, สถานพินิจฯ จังหวัดเชียงราย และสถานพินิจฯ จังหวัดลำปาง และชมรมที่เข้าร่วมประกวดในกลุ่มต้นแบบ จำนวน 1 ชมรม ได้แก่ สถานพินิจฯ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กลุ่มมาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินที่ผ่านเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ได้แก่ สถานพินิจฯ จังหวัดพิษณุโลก และสำหรับผลการตัดสินชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกลุ่มดีเด่น ได้แก่  ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 6 นครสวรรค์, ศูนย์ฝึกและอบรมฯ เขต 7 เชียงใหม่ และสถานพินิจฯ จังหวัดเชียงราย

16
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)