ภาพข่าว

  การประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน "การประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒"  โดยมี นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (๑) พร้อมด้วย นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (๒) และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ร่วมประชุมฯ วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป การประชุมฯ ดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ ๑ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๕ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


No such directory
Line Break (Shift + Enter)