ภาพข่าว

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ในโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นางสาวศิริประกาย วรปรีชา  รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กับ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ในโครงการพัฒนาอาชีพสำหรับเยาวชน ระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตและทักษะในการทำงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และได้รับการจ้างงานที่เหมาะสมต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวยุภาพร บุญติด ผู้อำนวยการฝ่ายโครงการองค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และนายบุญเลิศ แก้วจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว ในการนี้ นายวานิช คล้ายสงคราม ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, นายสุชาติ เงินสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร และว่าที่ ร.ต. ณรงค์ เอี่ยมเหล็ก ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ตลอดจนข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีด้วย พิธีลงนามดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

38
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)