ภาพข่าว

  โครงการ "การเสริมสร้างขีดสมรรถนะเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานและให้โอวาทในพิธีเปิดโครงการ "การเสริมสร้างขีดสมรรถนะเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของงานตรวจสอบภายใน และพัฒนาศักยภาพในกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) สามารถตรวจสอบได้ (Auditability) ป้องกันพฤติกรรมมิชอบและเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายตรวจสอบภายใน นำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและเครือข่ายตรวจสอบภายใน โดยมีข้าราชการและพนักงานข้าราชการเข้าร่วมอบรมจำนวน ๕๗ ราย ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


28
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)