ภาพข่าว

  พิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ "การเสริมสร้างขีดสมรรถนะเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน"

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นายแสงประทีป โกมลบุตร ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ "การเสริมสร้างขีดสมรรถนะเครือข่ายงานตรวจสอบภายใน" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 เมษายน 2562 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความสำคัญของงานตรวจสอบภายใน และพัฒนาศักยภาพในกระบวนการกำกับดูแลที่ดี (Good Governance) ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน (Transparency) สามารถตรวจสอบได้ (Auditability) ป้องกันพฤติกรรมมิชอบและเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายตรวจสอบภายใน นำไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้ตรวจสอบภายในและเครือข่ายตรวจสอบภายใน โดยมีข้าราชการและพนักงานข้าราชการสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศผ่านการฝึกอบรมจำนวนทั้ง 55 ราย ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดรูปภาพมอบประกาศนียบัตรเพิ่มเติมได้ที่เฟชบุ๊คกรมพินิจฯhttps://www.facebook.com/pg/pr.djop.moj


33
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)