ภาพข่าว

  ประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 5 เมษายน 2562 นายวานิช คล้ายสงคราม ผู้ตรวจราชการกรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2562 โดยมี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ของบุคลากรระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และเพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาภายในกระทรวงยุติธรรม ประจำปี 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป การประชุมฯ ดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

          โดยการแข่งขันรอบคัดเลือกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2562 และจะจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 15 มิถุนายน 2562 สำหรับสถานที่จัดการแข่งขันในรอบคัดเลือกจะจัดขึ้น ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และสถานที่จัดพิธีเปิด/ปิดการแข่งขัน และการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในกีฬาบางประเภท จะจัดขึ้น ณ โรงยิมเนเซี่ยม 4 สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต จังหวัดปทุมธานี ซึ่งรูปแบบในการจัดการแข่งขันฯ ในครั้งนี้คือ “God of Justice


No such directory
Line Break (Shift + Enter)