ภาพข่าว

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ร่วมประชุมหารือกับ (TIJ)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

 วันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพินิจฯ เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) และคุณโสมนัส เจือศรีกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการพิเศษ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) และคณะ ตลอดจน นายเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี และคณะเจ้าหน้าที่สโมสรฯ เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ชั้น 16 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือถึงการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (CCPCJ) สมัยที่ 28 ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2562 อันประกอบด้วย การจัดทำร่างข้อมติ (Draft Resolution), การประชุมคู่ขนาน (Side Event) และการจัดนิทรรศการ (Exhibition) โดยได้หารือถึงแนวทางและขอบเขตการดำเนินงานในภาพรวม การกำหนดบทบาท และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเข้าร่วมประชุมดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ และเกิดความต่อเนี่องในการดำเนินงานของประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นการประชุมฯ ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย พร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้ได้รับการรับรองจากสหประชาชาติต่อไป

28
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)