ภาพข่าว

  ประเพณีสงกรานต์ กรมพินิจฯ

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2562 พร้อมสรงน้ำพระ และร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่อดีตผู้บริหารกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยได้รับเกียรติจาก นางชูจิรา กองแก้ว อดีตอธิบดีกรมพินิจฯ, นายสุรินทร์ เสถียรมาศ อดีตรองอธิบดีฯ, นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร อดีตรองอธิบดีฯ และนายสุนทร เพิงมาก อดีตรองอธิบดีฯ มาร่วมในพิธีฯ ดังกล่าว โดยมี นางกิ่งกาญจน์ บุญประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจฯ, นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (1), นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (2), นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (3) และคณะผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯ หัวหน้าส่วนงาน ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ ร่วมพิธีฯ ด้วย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ตลอดจนเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ใหญ่และอดีตผู้บริหารของกรมพินิจฯ ในเทศกาลวันสงกรานต์หรือประเพณีปีใหม่ไทย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมพินิจ 1 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


67
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)