ภาพข่าว

  กรมพินิจ ฯ เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวรายงานในพิธีสรงน้ำพระพุทธยุติธรรมโลกนาถ พระพุทธรูปประจำกระทรวงยุติธรรม และร่วมรดน้ำขอพร พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม ตลอดจน นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจฯ, นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (1), นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีฯ (2), นางณัฐภัสสร สุนทรฐณะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (3), ผู้ตรวจราชการกรม หัวหน้าส่วนงาน, ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพินิจฯ และกระทรวงยุติธรรมร่วมพิธีฯ ด้วย ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยังได้กล่าวอวยพรและให้พรแก่ผู้ที่มารดน้ำ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทย ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้วย ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

33
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)