ภาพข่าว

  การประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (ไตรมาศ 2)

  โดย  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

   

   


วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ (ไตรมาส ๒) โดยมี นายอภิชาต จารุศิริ รองอธิบดีฯ (๑) พร้อมด้วย นางณัฐภัสสร สุนทรฐนะวัฒน์ รองอธิบดีฯ (๓) และข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯ ด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๒ ตลอดจนการรับทราบปัญหา/อุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘ กระทรวงยุติธรรม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร23
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)