ภาพกิจกรรม

  โครงการวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒

  โดย  สพฯ นครนายก

   

    เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ สถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก นำโดย นายสมเดช พันธ์ศิริ ประธานคณะกรรมการสงเคราะห์ นายพิทักษ์ ทองแสง พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก พร้อมด้วยคณะกรรมการสงเคราะห์ และคณะเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ จังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์และวันครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

1
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)