ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจฯ จังหวัดอุดรธานี

  โดย  สพฯ อุดรธานี

   

    เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา ท่านชัยรัตน์ จันทะอุ่มเหม้า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการวันสงกรานต์และครอบครัว โดยมีพันจ่าอากาศตรีรพีพงศ์ ประธานธุรารักษ์ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่สถานพินิจฯ ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ คณะผู้พิพากษาสมทบและคณะกรรมการสงเคราะห์ฯ ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานแรกรับได้มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี จัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนานและเป็นการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เปิดงานด้วยการแสดงตี-รำกลองยาว ซึ่งเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดการเล่นกลองยาวและนำมาประยุกต์ใช้แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และกิจกรรมการเล่นน้ำสงกรานต์บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

10
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)