ภาพกิจกรรม

  วันที่ 9 เมษายน 2562 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมอบรมการทำยาดมสมุนไพร ให้แก่เด็กและเยาวชนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10คน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับสมุน

  โดย  สพฯ พิษณุโลก

   

   

No such directory
Line Break (Shift + Enter)