ภาพกิจกรรม

  นาย สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าตรวจเย่่ี่ยม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าท่ี่พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบขนมแก่เด็กและเยาวชน ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒

  โดย  สพฯ ราชบุรี

   

    นาย สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เข้าตรวจเย่่ี่ยม สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าท่ี่พร้อมทั้งให้โอวาทและมอบขนมแก่เด็กและเยาวชน ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒

No such directory
Line Break (Shift + Enter)