ภาพกิจกรรม

  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒

  โดย  สพฯ ราชบุรี

   

    สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี จัดโครงการวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ มีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมประกวดก่อเจดีย์ทราย การสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร คณะกรรมการสงเคราะห์และผู้ปกครอง เลี้ยงอาหารโดยคณะกรรมการสงเคราะห์และเยี่ยมญาติใกล้ชิด

No such directory
Line Break (Shift + Enter)