ภาพกิจกรรม

  กิจกรรมเปิดกองลูกเสือ ประจำปี2562

  โดย  ศฝฯ อุบลราชธานี

   

    วันที่ 19 เมษายน 2562 นายสมพงษ์ แสนสวาท ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 ได้เป็นประธานเปิดกองลูกเสือและตรวจแถว กิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการสนองเจตนารมณ์ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตอบสนองนโยบายของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ให้มีกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมุ่งพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม มุ่งสร้างเจตคติ คุณค่าชีวิต ปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สร้างจิตสำนึกในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับตัวและปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมประเทศชาติ และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

5
อัลบั้มรูป
Line Break (Shift + Enter)