ภาพกิจกรรม

  โครงการการเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมาย 137 ปี วันศาลยุติธรรมประจำปี 2562

  โดย  สพฯ เชียงราย

   

    เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ท่านพิทักฐ์ รัตนเดชากร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอนช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงรายให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวนในสถานแรกรับเด้กและเยาวชนสถานพินิจฯเชียงราย และมีนางสาวปานจิต อินทุโสภณ นิติกรชำนาญการพิเศษ บรรยายเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาตามกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมายของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

No such directory
Line Break (Shift + Enter)